Podmínky soutěže

PRAVIDLA INSTAGRAMOVÉ SOUTĚŽE

I. Obecná ustanovení

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost H4U Productions s.r.o., se sídlem

Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha, IČO: 07667353

2. Soutěží se rozumí soutěž příznivců Age For You založená na jejich interakci v prostředí

sociální sítě instagram.

3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

4. Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani

jinak spravována společností Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí. Společnosti

Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

5. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenska na sociální síti Instagram od

20.10.2023 do 31. 10. 2023 do 00:00 hodin.

 

II. Soutěžící

1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České

republiky nebo Slovenska, který je registrován na sociální síti Instagram, má po celou dobu

soutěže aktivní účet na této sociální síti, seznámil se s těmito zveřejněnými pravidly soutěže a

zcela je splní.

2. Soutěžící jsou zároveň povinni dodržovat veškerá pravidla používání sociální sítě Instagram

uvedená pod odkazem https://www.facebook.com/legal/terms/update.

3. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli

způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na

soutěži tímto článkem pravidel.

4. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného

vkladu do soutěže.

 

III. Mechanika soutěže a výhry a způsob určení výherců

1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání:

A. Napište pod příspěvěk se zadáním soutěže komentář s odpovědí na otázku, kdo je

zakladatelem značky Age For You?

B. Počet vašich odpovědí je omezený na jednu.

2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže od 20. 10.

2023 do 31.10.2023 do 00:00 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 1.11. do 15:00, v příběhu

na Instagramovém profilu pořadatele.

3. Soutěž má 2 výherce, každý z nich získá tuto výhru: slevový kód v hodnotě 10% na nákup

kteréhokoliv produktu na našem e-shopu. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru

v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel

sám zcela ovlivnit.

4. Výherci soutěže budou vylosováni náhodně pomocí nástroje https://wheelofnames.com/

Případně výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání

soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.

5. Výherci budou informováni označením v příběhu na sociální síti instagram a prostřednictvím

instagramové direct message (soukromé zprávy) nejpozději dne následujícího po dni

ukončení soutěže. K tomuto způsobu informování dávají svojí účastí v soutěži soutěžící

značce Age For You souhlas.6. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a

oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhru si ponechá pořadatel.

7. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani

alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí

v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany Společnosti H4U Productions s.r.o.

 

IV. Závěrečná ustanovení

1. Společnost H4U Productions s.r.o. má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i

bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

2. Společnost H4U Productions s.r.o. si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu

Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž

vyhlásil.

3. Společnost H4U Productions s.r.o. si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

• o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo

• nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo

• v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky

či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno

pořadatele.

4. Soutěžící uděluje svojí účastí v soutěži společnosti H4U Productions s.r.o. podle zákona č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svůj souhlas se

zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za

jiným účelem spojeným se soutěží, a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po

datu vyhlášení výsledků s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů je

společnost H4U Productions s.r.o. Tento souhlas může soutěžící kdykoli odvolat písemnou

formou ne e-mailové adrese info@h4uproductions.com či na poštovní adrese sídla

společnosti H4U Productions s.r.o. Odvolání souhlasu je účinné do 1 týdne od jeho doručení

společnosti H4U Productions s.r.o. Společnost H4U Productions s.r.o. je oprávněna

zpracovávat osobní údaje na základě registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů.

5. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich

dodržování.

6. Tato pravidla se zveřejňuji na webové stránce www.ageforyou.cz s účinností od zahájení

soutěže.

Zpět do obchodu